Bảng so sánh tiêu chuẩn nước uống của WHO  và EU

Cả WHO và EU đều đưa ra những tiêu chuẩn về chất lượng nước uống. Giữa bản tiêu chuẩn của EU năm 1998 và bản tiêu chuẩn của WHO năm 1993 có những khác biệt nhất định. Cụ thể như sau:

– Bromate (Br) : Không được WHO đề cập, nhưng lại có trong tiêu chuẩn của EU với chỉ số cho phép là 0,01 mg / l.

– Mangan (Mn) : Có sự khác biệt rõ ràng trong 2 bản tiêu chuẩn, bản tiêu chuẩn của WHO năm 1993 là 0,5 còn bản tiêu chuản của EU 1998 là 0,05 mg / l.

– Cyanide (CN): Mức giới hạn cho phéo trong bản tiêu chuẩn của WHO là 0,07 còn trong tiêu chuẩn của EU 1998 là 0,005 mg / l.

Nhưng trong một số trường hợp, các hướng dẫn của EU ít nghiêm ngặt hơn so với của WHO ví dụ:

– Cadmium (Cd) : Chỉ số cho phép trong bản tiêu chuẩn của WHO là 0,003 nhưng trong bản tiêu chuẩn của EU năm 1998 lại là 0,005 mg / l.

Dưới đây là bảng so sánh cụ thể các thông số được để cập trong hai tiêu chuẩn của WHO và EU:

Tiêu chuẩn WHO 

Tiêu chuẩn EU 

1993 1998
Chất rắn lơ lửng Không có hướng dẫn Không đề cập đến
COD Không có hướng dẫn Không đề cập đến
CÁI ĐÓ Không có hướng dẫn Không đề cập đến
Khả năng oxy hóa 5,0 mg/l O2
Dầu mỡ Không có hướng dẫn Không đề cập đến
Độ đục Không có hướng dẫn (1) Không đề cập đến
pH Không có hướng dẫn (2) Không đề cập đến
Độ dẫn nhiệt 250 microS /cm 250 microS /cm
Màu sắc Không có hướng dẫn (3) Không đề cập đến
Oxy hòa tan Không có hướng dẫn (4) Không đề cập đến
Độ cứng Không có hướng dẫn (5) Không đề cập đến
TDS Không có hướng dẫn Không đề cập đến
Nhôm (Al) 0.2 mg/l 0.2 mg/l
Amoniac (NH4) Không có hướng dẫn 0.50 mg/l
Antimon (Sb) 0.005 mg/l 0.005 mg/l
Asen (As) 0.01 mg/l 0.01 mg/l
Barium (Ba) 0.3 mg/l Không đề cập đến
Beryllium (Be) Không có hướng dẫn Không đề cập đến
Boron (B) 0.3 mg/l 1.00 mg/l
Brom (Br) Không đề cập đến 0.01 mg/l
Cadmium (Cd) 0.003 mg/l 0.005 mg/l
Crom (Cr) 0.05 mg/l 0.05 mg/l
Đồng (Cu) 2 mg/l 2.0 mg/l
Sắt (Fe) Không có hướng dẫn (6) 0,2
Chì (Pb) 0.01 mg/l 0.01 mg/l
Mangan (Mn) 0.5 mg/l 0.05 mg/l
Thủy ngân (Hg) 0.001 mg/l 0.001 mg/l
Molypden (Mo) 0.07 mg/l Không đề cập đến
Niken (Ni) 0.02 mg/l 0.02 mg/l
Nitơ (tổng N) 50 mg/l Không đề cập đến
Selen (Se) 0.01 mg/l 0.01 mg/l
Bạc (Ag) Không có hướng dẫn Không đề cập đến
Natri (Na) 200 mg/l 200 mg/l
Tin (Sn) vô cơ Không có hướng dẫn Không đề cập đến
Urani (U) 1.4 mg/l Không đề cập đến
Kẽm (Zn) 3 mg/l Không đề cập đến
Clorua (Cl) 250 mg/l 250 mg/l
Cyanide (CN) 0.07 mg/l 0.05 mg/l
Florua (F) 1.5 mg/l 1.5 mg/l
Sulfat (SO4) 500 mg/l 250 mg/l
Nitrat (NO3) (Xem Nitơ) 50 mg/l
Nitrit (NO2) (Xem Nitơ) 0.50 mg/l
vi sinh
Escherichia coli Không đề cập đến 0 trong 250 ml
Nhiễm khuẩn huyết Không đề cập đến 0 trong 250 ml
Pseudomonas
aeruginosa Không đề cập đến 0 trong 250 ml
Clostridium
perfringens Không đề cập đến 0 trong 100 ml
Vi khuẩn Coliform Không đề cập đến 0 trong 100 ml
Số lượng khuẩn lạc 22oC Không đề cập đến 100 / ml
Số lượng khuẩn lạc 37oC Không đề cập đến 20 / ml
các thông số khác
Acrylamide Không đề cập đến 0.0001 mg/l
Benzen (C6H6) Không đề cập đến 0.001 mg/l
Benzo (a) pyren Không đề cập đến 0.00001 mg/l
Clo điôxit (ClO2) 0.4 mg/l
1,2-dicloroethane Không đề cập đến 0.003 mg/l
Epichlorohydrin Không đề cập đến 0.0001 mg/l
Thuốc trừ sâu Không đề cập đến 0.0001 mg/l
Thuốc trừ sâu – Tổng cộng Không đề cập đến 0.0005 mg/l
PAH Không đề cập đến 0.0001 mg/l
Tetrachloroethene Không đề cập đến 0.01 mg/l
Trichloroethene Không đề cập đến 0.01 mg/l
Trihalomethanes Không đề cập đến 0.1 mg/l
Tritium (H3) Không đề cập đến 100 Bq / l
Vinyl clorua Không đề cập đến 0.0005 mg/l

Ghi chú:

(1) Mong muốn: Ít hơn 5 NTU
(2) Mong muốn: 6,5-8,5
(3) Mong muốn: 15 mg/l Pt-Co
(4) Mong muốn: dưới 75% nồng độ bão hòa
(5) Mong muốn: 150-500 mg/l
(6) Mong muốn: 0,3 mg/l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *