Tổng hợp Giải pháp & hệ thống 30 Tháng Mười Một, 2022