Tổng hợp Giải pháp & hệ thống 9 Tháng Mười Hai, 2022