Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10-MT:2015/BTNMT quy định giá trị giới hạn các thông số liên quan đến chất lượng nước biển nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển tại các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy hải sản, đồng thời bảo vệ môi trường và phục vụ cho các mục đích khác.
Toàn bộ quy chuẩn kỹ thuật QCVN 10-MT:2015/BTNMT gồm 10 trang, nêu rõ chất lượng nước biển vùng ven bờ và chất lượng nước biển vùng biển gần bờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *