Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua vào ngày 21 tháng 12 năm 2015 kèm theo Thông tư số 66 /2015/TT-BTNMT.
Quy chuẩn có giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất nhằm đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.
“Nước dưới đất” được đề cập trong quy chuẩn này là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *