Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước dùng cho tưới tiêu QCVN39-2011/BTNMT

Kèm theo thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt QCVN 39:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn.
Trong văn bản quy định rõ các giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *