Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24: 2009/BTNMT quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận. Văn bản áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp, được ban hành theo thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *