Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước QCVN50:2013/BTNMT

Trong QCVN 50:2013/BTNMT quy định rõ ngưỡng nguy hại từ các thông số (trừ các thông số phóng xạ) trong bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp. Các thông số này được suw dụng làm cơ sở để phân định và quản lý bùn thải, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến bùn thải từ quá trình xử lý nước phải nắm rõ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *