Tiến độ xử lý nước thải – Cập nhật năm 2021

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ IMI-SDG6 SDG 6, 23 tháng 8, 2021

Mục tiêu 6.3 là: “Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước bằng cách giảm ô nhiễm, loại bỏ việc đổ rác và giảm thiểu thải ra các hóa chất và vật liệu độc hại, giảm một nửa tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng đáng kể việc tái chế và tái sử dụng an toàn trên toàn cầu”.

Tại mục 6.3.1 theo dõi tỷ lệ tổng lưu lượng nước thải công nghiệp và hộ gia đình được xử lý an toàn theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc địa phương. Thành phần hộ gia đình bao gồm cả nước thải và bùn phân, được xử lý tại chỗ hoặc ngoài cơ sở, có mối liên hệ với chỉ số 6.2.1a về vệ sinh.

Báo cáo này trình bày thực trạng toàn cầu về xử lý nước thải và nhu cầu tăng tốc để đạt được mục tiêu 6.3 vào năm 2030, dựa trên dữ liệu mới nhất về chỉ tiêu 6.3.1 (tổng lưu lượng nước thải cũng như lưu lượng từ các nguồn công nghiệp và hộ gia đình).

Vào năm 2015, tại 42 quốc gia (đại diện cho 18% dân số toàn cầu) báo cáo về việc phát sinh và xử lý tổng lưu lượng nước thải, 32% đã được xử lý ít nhất một số lần. Tỷ lệ dòng nước thải công nghiệp được xử lý là 30% và chỉ có thể được tính cho 14 quốc gia (chiếm 4% dân số toàn cầu). Không có đủ dữ liệu để đưa ra các ước tính toàn cầu và khu vực.

Trên toàn cầu, 56% dòng nước thải hộ gia đình được xử lý an toàn vào năm 2020 (ngoại suy từ dữ liệu của 128 quốc gia, chiếm 80% dân số toàn cầu). Tỷ lệ nước thải hộ gia đình được xử lý an toàn theo khu vực đã được phát hiện (dao động từ 25% đến 80% theo khu vực SDG), cho thấy rằng sự tiến bộ vẫn không đồng đều trên toàn cầu.

Xem chi tiết tại:

Nguồn: https://www.unwater.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *