Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch

Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong văn bản quy định rõ các giá trị tiêu chuẩn đối với nguồn nước với các mức độ kiểm tra I và II khác nhau.
Nước sạch được đề cập trong tiêu chuẩn là nước dùng cho mục đích sinh hoạt cá nhân và gia đình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *